معرفی شرکت نیرو تجهیز توان

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮو ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﻮان از ﺳﺎل 1395 ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﻨﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ (Chint Electric)، در راﺳﺘﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻي ﺧﻮد، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، در اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

معرفی کمپانی چینت

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ (Chint Electric)در ﺳﺎل 1984ﻣﯿﻼدي ﺗﺎﺳﯿﺲ و در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ , ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻃﯽ 18 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻗﺮار دارد و اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم آن در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﯿﻦ 50 ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از 6000 ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ,KEMA, VDE, CE, CB, UL, SEMK PCT, FI, RCC, CSA, NRIﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﭼﯿﻨﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ (Chint Electric) ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻮاﯾﯽ از 200 ﺗﺎ 6300 آﻣﭙﺮ، اﻧﻮاع ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﯿﮑﺲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ از 10 ﺗﺎ 1600 آﻣﭙﺮ، اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر و رﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ از 4 ﺗﺎ 660 آﻣﭙﺮ، اﻧﻮاع ﻓﯿﻮز، ﮐﻠﯿﺪ ﻓﯿﻮز، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮري، ﺷﺎﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎرت واﺳﺘﭗ، ﮐﻨﺘﺮل دور ﻣﻮﺗﻮر و راه اﻧﺪاز ﻧﺮم و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺴﺘﻬﺎي زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮه ﭘﻠﯿﻤﺮي، ﺑﺮﻗﮕﯿﺮ، ﮐﺎت اوت، دژﻧﮑﺘﻮرﻫﺎي ﮔﺎزي، دژﻧﮑﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻼء وﺗﺮاﻧﺲ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎ 33 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﺟﺰء ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﺑﺮﻗﮕﯿﺮ، ﺑﺮﯾﮑﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺴﺖ ﺗﺎ 500 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﻨﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ (Chint Electric) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻟﻮازم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ، وﻟﺖ ﻣﺘﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪ وﭘﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭼﯿﻨﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ(Chint Electric) در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراي ﺑﯿﺶ از 110 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪي دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺮژي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﭘﺎك، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﮐﻨﺘﺮل و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﭘﺎك در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

کاتالوگ

کاتالوگ فارسی محصولات فشار ضعیف

کاتالوگ فارسی محصولات اتوماسیون صنعتی

کاتالوگ جامع محصولات فشار ضعیف

مشتریان نیرو تجهیز توان

سمینار معرفی محصولات فشار ضعیف چینت الکتریک - تبریز - 1396

سمینار معرفی محصولات فشار ضعیف چینت الکتریک در خراسان رضوی -مشهد- 1397

غرفه شرکت نیرو تجهیز توان در نمایشگاه جانبی کنفرانس برق تهران-سال 1396

غرفه شرکت نیرو تجهیز توان در نمایشگاه جانبی کنفرانس برق تهران-سال 1397

غرفه شرکت نیرو تجهیز توان در نمایشگاه صنعت برق آذربایجان شرقی - تبریز- سال 1397

غرفه شرکت نیرو تجهیز توان در نمایشگاه صنعت برق خراسان رضوی- مشهد -سال 1396

غرفه شرکت نیرو تجهیز توان در نمایشگاه صنعت برق مازندران - بابلسر- سال 1396

غرفه شرکت نیرو تجهیز توان در نمایشگاه صنعت برق یزد- سال 1398

آخرین اخبار